Thẻ: cắt tóc mùng 1

Chiêm Hành Nhân

XIII.- CHIÊM HÀNH NHÂNChiêm hành nhân lấy Thể làm chủ, Dụng làm hành nhân. Thể khắc Dụng, hành nhân về mà trễ. Dụng khắc Thể, hành nhân không về. Thể…