Thẻ: giờ tý sửu

Toán Quan Mai

Toán Quan Mai

Toán Quan Mai(Dùng năm, tháng, ngày, giờ mà toán) Năm Thìn, tháng Chạp, ngày 17, giờ Thân. Khang Tiết tiên sinh, thình lình, dạo xem cảnh bông mai, chợt thấy…