Thẻ: khuyết mộc

Thời Vận

Thời Vận

Thời Vận trong lá số Tử Vi là chỉ cát hung và họa phúc trong 1 chi giờ của mỗi người. Có thể hiểu rằng Nhật Vận là nơi ban…