Thẻ: kỷ mùi mệnh gì

Luận Về Sao Thiên Hình

Luận Về Sao Thiên Hình

Thiên Hình chủ hình khắc, từ tụng, tranh đoạt. Trên mặt hình khắc sao này không nên đóng ở các cung thuộc về lục thân (sáu người thân) như phụ…