Thẻ: năm âm 2019

Thái Dương

Thái Dương

Thái DươngThuộc Hỏa, Nam Bắc đẩu tinh, tượng là mặt trời, chủ Quan Lộc.Thái Dương chủ quý, sau mới đến chủ phú. Người nam chỉ cha, con trai; người nữ…