Thẻ: ngày âm 2018

Quẻ SƠN HỎA BÍ

Quẻ SƠN HỎA BÍ

64 quẻ dịch lấy từ cuốn “Kinh Dịch – Đạo Của Người Quân Tử” của học giả Nguyễn Hiến Lê.64 quẻ dịch lấy từ cuốn “Dịch Kinh Đại Toàn” của…