Thẻ: tuổi ngọ lớn

Cung Mệnh: Phá Quân

Cung Mệnh: Phá Quân

Trong Đẩu Số, dùng cung Mệnh để luận đoán mệnh cách của người đó là cao hay thấp, nó chủ về thực chất của vận thế. Nếu cung Mệnh trong…