Thẻ: xem ngày mai

Luận Về Sao Kiếp Sát

Luận Về Sao Kiếp Sát

Kiếp Sát là một tạp diệu. Theo lý luận của các nhà Tử Vi Trung Quốc thì Kiếp Sát gây ảnh hưởng mạnh nếu nó đi với sao Âm Sát.Kiếp…