Thẻ: 12cunghoangdao

Chiêm Xuất Hành

Chiêm Xuất Hành

XII.- CHIÊM XUẤT HÀNHXem quẻ xuất hành, lấy Thể làm chủ, Dụng làm sự xuất hành.Thể khắc Dụng, xuất hành tốt được nhiều lợi lớn. Dụng khắc Thể, đi ắt…