Giải mã giấc mơ

Chiêm Thất Vật

Chiêm Thất Vật

XV.- CHIÊM THẤT VẬTXem thất vật lấy Thể làm chủ, Dụng làm thất vật. Thể khắc Dụng, tìm được nhưng phải chậm. Dụng khắc Thể, tìm không được. Thể sinh…
Chiêm Cầu Tài

Chiêm Cầu Tài

X.- CHIÊM CẦU TÀIXem cầu tài lấy Thể làm chủ, Dụng làm tài.Thể khắc Dụng có tài, Dụng khắc Thể vô tài.Thể sinh Dụng ắt tài hao tổn,Dụng sinh Thể,…
Chiêm Giao Dịch

Chiêm Giao Dịch

XI.- CHIÊM GIAO DỊCH Xem giao dịch lấy Thể làm chủ, Dụng làm sự giao dịch.Thể khắc Dụng, giao dịch thành mà chậm.Dụng khắc Thể bất thành.Thể sinh Dụng nan…
Chiêm Xuất Hành

Chiêm Xuất Hành

XII.- CHIÊM XUẤT HÀNHXem quẻ xuất hành, lấy Thể làm chủ, Dụng làm sự xuất hành.Thể khắc Dụng, xuất hành tốt được nhiều lợi lớn. Dụng khắc Thể, đi ắt…
Tịnh Chiêm

Tịnh Chiêm

Phàm chiêm quái, ở chốn thanh tịnh vắng vẻ, như ở trong tịnh thất, ta không nghe và cũng không thấy sự động của khí vật bên ngoài, những biến…
Chiêm Khí Vật

Chiêm Khí Vật

Phàm chiêm Khí Vật không nên thấy quẻ Đoài, vì Đoài có nghĩa là tiêu diệt. Nhược bằng Khảm là Thể quái, mà có Đoài thì không sao. Nếu Càn…

Chiêm Hành Nhân

XIII.- CHIÊM HÀNH NHÂNChiêm hành nhân lấy Thể làm chủ, Dụng làm hành nhân. Thể khắc Dụng, hành nhân về mà trễ. Dụng khắc Thể, hành nhân không về. Thể…
Chiêm Yết Kiến

Chiêm Yết Kiến

XVI.- CHIÊM YẾT KIẾNChiêm yết kiến lấy Thể làm chủ chính mình, Dụng làm người mình muốn gặp. Thể khắc Dụng hì gặp; Dụng khắc Thể không gặp. Thể sinh…

Chiêm Tật Bệnh

VIII.- CHIÊM TẬT BỆNHChiêm bệnh thì lấy Thể làm bệnh nhân, Dụng làm bệnh chứng. Thể quái nên vượng chẳng nên suy, Thể nên phùng sinh không nên thấy khắc.…