Chiêm Yết Kiến

XVI.- CHIÊM YẾT KIẾN

Chiêm yết kiến lấy Thể làm chủ chính mình, Dụng làm người mình muốn gặp.

Thể khắc Dụng hì gặp;

Dụng khắc Thể không gặp.

Thể sinh Dụng, có gặp cũng khó khăn lắm mà có gặp chăng thì cũng chẳng có lợi gì.

Dụng sinh Thể đối diện tương phùng, hòa đàm tương đắc.

Thể Dụng tỵ hòa, hoan nhiên tương kiến.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Tìm kiếm thêm bài có từ khóa: