Chiêm Cầu Tài

X.- CHIÊM CẦU TÀI

Xem cầu tài lấy Thể làm chủ, Dụng làm tài.

Thể khắc Dụng có tài, Dụng khắc Thể vô tài.

Thể sinh Dụng ắt tài hao tổn,

Dụng sinh Thể, tài càng phát đạt.

Thể Dụng tỵ hòa, tài lợi khoái tâm.

Muốn biết ngày có tài, dùng khí quái của quẻ sinh Thể mà suy.

Muốn biết ngày phá tài, lấy khí quái của quẻ khắc Thể mà đoán.

Nếu trong chánh quái, thấy có quẻ Thể khắc Dụng, hoặc có quẻ Dụng sinh Thể, tất là có tài, xem khí quái của chánh quái, thì biết ngay nhật kỳ.

Trái lại, nếu thấy Dụng khắc Thể, hay Thể sinh Dụng, ấy là quẻ phá tài, xem khí quái, biết ngay thời kỳ phá sản.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Tìm kiếm thêm bài có từ khóa: