Thẻ: Tiệt Không

Chiêm Cầu Tài

Chiêm Cầu Tài

X.- CHIÊM CẦU TÀIXem cầu tài lấy Thể làm chủ, Dụng làm tài.Thể khắc Dụng có tài, Dụng khắc Thể vô tài.Thể sinh Dụng ắt tài hao tổn,Dụng sinh Thể,…