Chiêm Giao Dịch

XI.- CHIÊM GIAO DỊCH

Xem giao dịch lấy Thể làm chủ, Dụng làm sự giao dịch.

Thể khắc Dụng, giao dịch thành mà chậm.

Dụng khắc Thể bất thành.

Thể sinh Dụng nan thành, hoặc nhân sự giao dịch mà hóa ra có hại.

Dụng sinh Thể tất thành, thành mà có lợi lớn.

Thể Dụng tỵ hòa giao dịch thành toại.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Tìm kiếm thêm bài có từ khóa: