Thẻ: mậu thìn 1988

Chiêm Giao Dịch

Chiêm Giao Dịch

XI.- CHIÊM GIAO DỊCH Xem giao dịch lấy Thể làm chủ, Dụng làm sự giao dịch.Thể khắc Dụng, giao dịch thành mà chậm.Dụng khắc Thể bất thành.Thể sinh Dụng nan…