Thẻ: phá thái tuế

Chiêm Yết Kiến

Chiêm Yết Kiến

XVI.- CHIÊM YẾT KIẾNChiêm yết kiến lấy Thể làm chủ chính mình, Dụng làm người mình muốn gặp. Thể khắc Dụng hì gặp; Dụng khắc Thể không gặp. Thể sinh…