Thẻ: boi gach 4

Chiêm Tật Bệnh

VIII.- CHIÊM TẬT BỆNHChiêm bệnh thì lấy Thể làm bệnh nhân, Dụng làm bệnh chứng. Thể quái nên vượng chẳng nên suy, Thể nên phùng sinh không nên thấy khắc.…