Thẻ: quẻ thuần đoài

Gia Chủ Họ Vương

Gia Chủ Họ Vương

Năm Dần là số thứ 3, tháng 12, ngày mồng 1, cộng tất cả là 16, gia họ Vương (chữ Vương 王 có 4 nét) số 4, tất cả cộng…