Thẻ: xem so tu vy

Chiêm Thất Vật

Chiêm Thất Vật

XV.- CHIÊM THẤT VẬTXem thất vật lấy Thể làm chủ, Dụng làm thất vật. Thể khắc Dụng, tìm được nhưng phải chậm. Dụng khắc Thể, tìm không được. Thể sinh…