Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hiện được kỷ niệm vào ngày 3 tháng 2 hàng năm, đánh dấu sự kiện quan trọng trong lịch sử phong trào cách mạng của Việt Nam. Sự kiện này không chỉ là bước ngoặt quan trọng đối với phong trào cách mạng Việt Nam mà còn là dấu mốc đánh dấu sự ra đời của một tổ chức chính trị lãnh đạo, đóng vai trò quyết định trong việc định hình và phát triển của đất nước Việt Nam sau này.


03/02/2025 00:00:00

…là đến Lễ Tình Nhân!


Lịch diễn ra ngày Ngày thành lập ĐCS Việt Nam từ năm 2024 tới năm 2044

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Diễn ra...? Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Ngày thành lập ĐCS Việt Nam năm 2024 3/2/2024 Thứ 7 trong 0 ngày nữa
Ngày thành lập ĐCS Việt Nam năm 2025 3/2/2025 Thứ 2 trong 233 ngày nữa
Ngày thành lập ĐCS Việt Nam năm 2026 3/2/2026 Thứ 3 trong 598 ngày nữa
Ngày thành lập ĐCS Việt Nam năm 2027 3/2/2027 Thứ 4 trong 963 ngày nữa
Ngày thành lập ĐCS Việt Nam năm 2028 3/2/2028 Thứ 5 trong 1328 ngày nữa
Ngày thành lập ĐCS Việt Nam năm 2029 3/2/2029 Thứ 7 trong 1694 ngày nữa
Ngày thành lập ĐCS Việt Nam năm 2030 3/2/2030 Chủ Nhật trong 2059 ngày nữa
Ngày thành lập ĐCS Việt Nam năm 2031 3/2/2031 Thứ 2 trong 2424 ngày nữa
Ngày thành lập ĐCS Việt Nam năm 2032 3/2/2032 Thứ 3 trong 2789 ngày nữa
Ngày thành lập ĐCS Việt Nam năm 2033 3/2/2033 Thứ 5 trong 3155 ngày nữa
Ngày thành lập ĐCS Việt Nam năm 2034 3/2/2034 Thứ 6 trong 3520 ngày nữa
Ngày thành lập ĐCS Việt Nam năm 2035 3/2/2035 Thứ 7 trong 3885 ngày nữa
Ngày thành lập ĐCS Việt Nam năm 2036 3/2/2036 Chủ Nhật trong 4250 ngày nữa
Ngày thành lập ĐCS Việt Nam năm 2037 3/2/2037 Thứ 3 trong 4616 ngày nữa
Ngày thành lập ĐCS Việt Nam năm 2038 3/2/2038 Thứ 4 trong 4981 ngày nữa
Ngày thành lập ĐCS Việt Nam năm 2039 3/2/2039 Thứ 5 trong 5346 ngày nữa
Ngày thành lập ĐCS Việt Nam năm 2040 3/2/2040 Thứ 6 trong 5711 ngày nữa
Ngày thành lập ĐCS Việt Nam năm 2041 3/2/2041 Chủ Nhật trong 6077 ngày nữa
Ngày thành lập ĐCS Việt Nam năm 2042 3/2/2042 Thứ 2 trong 6442 ngày nữa
Ngày thành lập ĐCS Việt Nam năm 2043 3/2/2043 Thứ 3 trong 6807 ngày nữa
Ngày thành lập ĐCS Việt Nam năm 2044 3/2/2044 Thứ 4 trong 7172 ngày nữa

Lịch Sử và Ý Nghĩa

  • Lịch Sử: Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, dưới sự lãnh đạo của bác Hồ Chí Minh. Đây là kết quả của quá trình hợp nhất ba tổ chức cộng sản trước đó đang hoạt động ở Việt Nam, là Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Cộng sản Annam và Liên đoàn Cộng sản Indochina. Sự hợp nhất này nhằm tạo ra một lực lượng thống nhất mạnh mẽ hơn, có khả năng lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
  • Ý Nghĩa: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ ghi nhận sự kiện hợp nhất các tổ chức cộng sản mà còn kỷ niệm sự khởi đầu của một chương mới trong lịch sử đấu tranh giành độc lập và tự do cho dân tộc Việt Nam. Đảng đã và đang lãnh đạo nhân dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống lại sự xâm lược ngoại bang, trong công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế, và phát triển kinh tế – xã hội.

Tầm Quan Trọng

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu một bước ngoặt lịch sử, khẳng định vai trò và tầm quan trọng của Đảng trong việc lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ngày thành lập Đảng cũng là dịp để nhân dân Việt Nam nhớ về truyền thống cách mạng, đoàn kết và tiếp tục phấn đấu, xây dựng đất nước ngày càng phát triển, văn minh, hòa bình, và thịnh vượng.

Tìm kiếm thêm bài có từ khóa: