Phân Loại Các Cách Cục

1. Phú cục (giàu có)

1.1. Tài Ấm Giáp Ấn

Cung Mệnh hay cung Điền Tài có Tướng sáng sủa tốt đẹp tọa thủ, có Lương giáp cung (Ấm tinh là tên riêng của Thiên Lương cũng như Thiên Ấn là tên riêng của Thiên Tướng).

1.2. Phủ Ấn Củng Thân

Cung Thân có Phủ, Tướng hợp chiếu.

1.3. Kim Sán Quang Huy

Cung Mệnh hay cung Điền, Tài an tại Ngọ, có Nhật tọa thủ.

1.4. Nhật, Nguyệt Giáp Tài

Cung Mệnh hay cung Điền, Tài an tại Sửu có Tham, Vũ tọa thủ đồng cung. Hay tại Mùi có Phủ tọa thủ, có Nhật, Nguyệt giáp cung. (Tài tinh là tên riêng của Vũ Khúc vì Vũ Khúc chủ tiền bạc).

1.5. Nhật, Nguyệt Chiếu Bích

Cung Mệnh hay cung Điền, Tài an tại Sửu, có Nhật, Nguyệt tọa thủ đồng cung tại Mùi xung chiếu: hay an tại Mùi có Nhật, Nguyệt tọa thủ đồng cung tại Sửu xung chiếu.

1.6. Tài Lộc Giáp Mã

Cung Mệnh hay cung Điền, Tài có Vũ tọa thủ, có Vũ, Lộc giáp cung.

 

2. Quý cục (có danh chức, quyền quý)

2.1. Kim Dư Phù Giá

Tử sáng sủa tốt đẹp tọa thủ tại cung Mệnh, hay Quan Lộc có Tả, Hữu, Thiếu Dương, Thiếu Âm giáp cung, nên ví như xe vàng phò vua

2.2. Tử Phủ Triều Viên

Cung Mệnh hay Quan Lộc có Tử sáng sủa tốt đẹp tọa thủ và có Phủ chiếu, hay có Phủ sáng sủa tốt đẹp tọa thủ và có Tử chiếu.

2.3. Phụ Bật Củng Chủ

Cung Mệnh hay Quan Lộc có Tử sáng sủa tốt đẹp tọa thủ có Phụ – Bật hợp chiếu.

2.4. Quân Thần Khánh Hội

Cùng như trên, nhưng có thêm đủ bộ Xương, Khúc, Khôi, Việt, Long, Phượng hội hợp.

2.5. Phủ Tướng Triều Viên

Cung Mệnh hay Quan Lộc có Phủ sáng sủa tốt đẹp tọa thủ và có Tướng chiếu hay có Tướng sáng sủa tốt đẹp tọa thủ và có Phủ chiếu.

2.6. Vũ Khúc Thủ Viên

Vũ thủ Mệnh tại Mão.

2.7. Cự Cơ Mão Dậu

Cung Mệnh hay Quan Lộc an tại Mão, Dậu, có Cự, Cư tọa thủ đồng cung.

2.8. Thất Sát Triều Đấu

Cung Mệnh hay Quan Lộc an tại Dần, Thân có Sát tọa thủ và có Tử, Phủ (đồng cung) xung chiếu.

2.9. Tham Hỏa Tương phùng

Cung Mệnh hay Quan Lộc an tại Tứ Mộ, có Tham tọa thủ gặp Hỏa đồng cung.

2.10. Nhật Xuất Phù Tang

Cung Mệnh hay Quan Lộc an tại Mão, có Nhật tọa thủ.

2.11. Nguyệt Lãng Thiên Môn

Cung Mệnh hay Quan Lộc an tại Hợi có Nguyệt tọa thủ (Hợi thuộc quẻ Kiền là biểu tượng của Trời nên gọi là Thiên Môn).

2.12. Minh Châu Xuất Hải

Coi Quý cục 2.13. dưới đây.

2.13. Nguyệt Sinh Thương Hải

Cung Mệnh hay Quan Lộc an tại Tý, có Nguyệt tọa thủ (Tý thuộc que Khảm là biểu tượng của nước, của biển cá, nên gọi là Thương hải).

2.14. Nhật Nguyệt Đồng Lâm

Cung Mệnh hay Quan Lộc an tại Sửu, có Nhật tọa thủ tại Tý và Nguyệt tọa thủ tại Hợi xung chiếu hay an tại Mùi có Nhật, Nguyệt tọa thủ đồng cung tại Sửu xung chiếu.

2.15. Nhật Nguyệt Tịnh Minh

Cung Mệnh hay Quan Lộc an tại Sửu có Nhật tọa thủ tại Tý và Nguyệt tọa thủ tại Hợi hợp chiếu hay an tại Mùi có Nhật tọa thủ tại Mão và Nguyệt tọa thủ tại Hợi hợp chiếu.

2.16. Nhật Nguyệt Giáp Mệnh

Coi Phú cục 1.4 nhưng đây là có danh chức quyền quý

2.17. Lộc Mã Bội Ấn

Cung Mệnh hay Quan Lộc có Tướng sáng sủa tốt đẹp tọa thủ, có Lộc, Mã giáp cung.

2.18. Hình Tù Giáp Ấn

Cung Mệnh hay Quan Lộc có Ấn tọa thủ, có Hình, Liêm giáp cung (Hình là tên riêng của Kình Dương, cũng như Tù là tên riêng của Liêm Trinh).

2.19. Mã Đầu Đới Kiếm

Cung Mệnh hay Quan Lộc an tại Ngọ, có Kình tọa thủ, có Hình, Mã hợp chiếu, nên ví như đầu ngựa có mang thanh kiếm.

2.20. Kình Dương Nhập Mệnh

Cung Mệnh hay Quan Lộc an tại Tứ Mộ, có Kình tọa thủ. Tốt đẹp đối với tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

2.21. Tọa Quý Hưởng Quý

Cung Mệnh hay Quan Lộc có Khôi tọa thủ và có Việt chiếu, hay có Việt tọa thủ và có Khôi chiếu.

2.22. Văn Tinh Ám Củng

Cung Mệnh hay Quan Lộc có Xương tọa thủ và có Khúc chiếu, hay có Khúc tọa thủ và có Xương chiếu. Nếu gặp thêm Khôi, Việt, Tuế hội hợp lại càng rực rõ

2.23. Khoa Quyền Lộc Củng

Cung Mệnh hay Quan Lộc có Khoa, Quyển, Lộc hội chiếu

2.24. Qụyền Lộc Sinh phùng

Cung Mệnh hay Quan Lộc có Quyền, Lộc, Sinh tọa thủ đồng cung.

2.25. Khoa Minh Lộc Ám

Cung Mệnh hay Quan Lộc có Khoa tọa thủ và có Lộc nhị hợp hay có Lộc tọa thủ và có Khoa nhị hợp.

2.26. Minh Lộc Ám Lộc

Cung Mệnh hay Quan Lộc có Hóa Lộc tọa thủ và có Lộc Tồn nhị hợp, hay có Lộc Tồn tọa thủ và có Hóa Lộc nhị hợp

2.27. Tài Ấn Giáp Lộc

Cung Mệnh hay Quan Lộc có Lộc tọa thủ, có Vũ, Tướng giáp cung

 

3. Bần tiện cục (nghèo hèn)

3.1. Sinh Bất phùng Thời

Liêm thủ Mệnh tại Dần Thân gặp Tuần, Triệt án ngữ

3.2. Nhất Sinh Cô Bần

Phá thủ Mệnh tại Dần, Thân gặp nhiều Sát tinh mờ ám xấu xa xâm phạm.

3.3. Tài Dữ Tù Cừu

Vũ hay Liêm mờ ám xấu xa thủ Mệnh, gặp nhiều Sát tinh xâm phạm.

3.4. Nhật Nguyệt Tàng Hung

Nhật, Nguyệt mờ ám xấu xa thủ Mệnh, chiếu Mệnh hay giáp Mệnh.

3.5. Quân Tử Tại Dã

Mệnh có nhiều Sát tinh mờ ám xấu xa hội hợp.

3.6. Lộc phùng Lưỡng Sát

Lộc Tồn hay Hóa Lộc thù Mệnh, gặp Không, Kiếp đồng cung.

3.7. Lưỡng Trùng Hoa Cái

Coi Bần tiện cục 3.6. ở trên.

3.8. Mã Lạc Không Vong

Mã thủ Mệnh gặp Tuần, Triệt án ngữ.

 

4. Tạp cục

4.1. Cẩm Thượng Thiêm Hoa

Cung Mệnh, Thân sáng sủa tốt đẹp, vận hạn lại rực rỡ, nên ví như gấm thêu hoa.

4.2. Phong Vân Tế Hội

Cung Mệnh, Thân mờ ám xấu xa, nhưng vận hạn lại rất tốt đẹp nên ví như rồng mây gặp hội.

4.3. Khô Mộc phùng Xuân

Cung Mệnh, Thân xấu xa mờ ám, nhưng vận hạn lại tốt đẹp, nên ví như cây khô gặp mùa xuân, tuy vậy, không được toàn mỹ như Phong Vân Tế Hội.

4.4. Y Cẩm Hoàn Hương

Lúc ít tuổi vất vả lật đật vì gặp hạn xấu xa, nhưng về già lại an nhàn khá giả vì gặp hạn tốt đẹp, vậy cho nên thường ví như mặc áo gấm về làng.

4.5. Thủy Thượng Giá Tinh

Hạn một năm tốt rồi lại một năm xấu, không đều đặn, nên ví như bóng sao chập chờn trên mặt nước.

4.6. Cát Hung Tương Bán

Cũng như trên, nhưng đôi khi cứ nửa năm hành thông rồi lại nửa năm bế tắc.

4.7. Bộ Số Vô Ý

Vận hạn trước sau, xấu tốt không rõ rệt, may đi liền với rủi, kéo dài liên miên, nên ví như người ốm đi bộ lâu mà không tìm thấy thầy thuốc.

4.8. Lộc Xung Mã Khổn

Hạn gặp Sát, Lộc, Mã hội hợp và Tam Không xâm phạm, Lộc, Mã bị nguy khốn nên coi là hạn xấu.

 

5. Phụ luận

  • Phú cục và Quý cục trình bày sơ lược ở trên rất cần phải xa lánh Tuần, Triệt, Sát tinh và Bại tinh. Ngoại trừ Quý cục 2.9 – 2.16 – 2.22 gặp Sát tinh cũng không bị chiết giảm mất sự tốt đẹp. Nếu Sát tinh sáng sủa, dĩ nhiên lại càng thêm rực rỡ.
  • Phú cục và Quý cục rất cần gặp Khoa, Quyền, Lộc hội hợp, như vậy mới được toàn mỹ.
  • Bần tiện cục trình bày sơ lược ở trên, nếu gặp Tuần, Triệt án ngữ (không kể Bần Tiện Cục 3.1 –

    3.3) cũng đỡ xấu xa, và nếu gặp chêm nhiều sao sáng sủa tốt đẹp, chắc chắn là trở lại tốt đẹp.

(Dẫn theo trang www.huyenhocvadoisong.com)

Tìm kiếm thêm bài có từ khóa: