Thẻ: canh ngọ 1990

Suy Vượng Luận

Suy Vượng Luận

Đã tường sinh khắc, lại phải biết vượng suy.Vượng là mùa Xuân thì Chấn Tốn Mộc; mùa Hạ thì Ly Hỏa; mùa Thu thì Càn Đoài; mùa Đông thì Khảm…