Cung Mệnh: Phá Quân

Trong Đẩu Số, dùng cung Mệnh để luận đoán mệnh cách của người đó là cao hay thấp, nó chủ về thực chất của vận thế. Nếu cung Mệnh trong tinh bàn hiển thị cách cục cao, thì khó gặp đại hạn và lưu niên quá xấu. Trái lại, nếu cung Mệnh trong tinh bàn hiển thị cách cục thấp, thì sẽ khó gặp đại hạn và lưu niên quá tốt, bất quá chỉ thuận lợi nhất thời mà thôi. Do đó có thể thấy sự quan trọng của cung Mệnh.

Cung Mệnh đối nhau với cung Thiên Di ở tứ chính, và tương hội với cung Quan với cung Tài ở tam phương hội cung. Cũng chính là nói, chúng có thể ảnh hưởng đến thực chất của vận trình, những tao ngộ như xuất ngoại, và mối quan hệ với người ở nơi xa hay người ngoại quốc, và các yếu tố như sự nghiệp phát triển có thuận lợi toại ý hay không (quan), tài phú có được như ý hay không,.v.v…

Do đó cung Mệnh trong tinh bàn Đẩu Số là then chốt chủ yếu để luận đoán. Xem xét tổ hợp các sao của cung Mệnh, hầu như đã có thể định được đại khái vận thế của một đời người.

Còn cung Thân, theo thuyết thông thường, là dùng để luận đoán sự phát triển Hậu Thiên của người đó. Nếu cung Mệnh cát mà cung Thân cũng cát, đương nhiên cuộc đời nhiều thuận lợi toại ý. Nếu cung Mệnh cát nhưng cung Thân không cát, thì giống như khối ngọc đẹp, nhưng lúc điêu khắc đã xảy ra sai sót, do đó làm giảm đẹp. Nếu cung Mệnh không cát mà cung Thân cũng không cát, thì cũng giống như gỗ xấu không được điêu khắc, đời người đương nhiên giảm sắc, chỉ có thể khéo vận dụng đại hạn và lưu niên (nhân mệnh), lấy nỗ lực hậu thiên để bổ cứu.

Phá Quân độc thủ tại Tý – Ngọ

Phá Quân tại Tý, Ngọ nhị cung độc tọa, đối cung phải là Liêm Trinh Thiên Tướng. Liêm Trinh là tinh diệu lấy lợi ích làm chính, Thiên Tướng thì chủ là người làm thay cho chủ, cho nên hai tinh diệu đồng cung, đối chiếu Phá Quân, cũng dể làm cho người có Phá Quân thủ Mệnh có thủ đoạn chính trị, nhưng cũng là người có mưu kế mà không làm theo mưu kế của mình. Chủng loại tính chất này, có thể ví dụ như ủng hộ vị thủ lĩnh mang tích chính trị ủng hộ tướng lĩnh quân sự. Tự bản thân mình rất ít chủ động biến đổi cải cách, là một chút lí tưởng ước vọng mà phấn đấu tranh giành, nhưng nguyên nhân có khả năng là nhận nhiệm vụ nghiên vai gánh trách nhiệm quan trọng, tuy dù gian hiểm cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên tại Tý, Ngọ nhị cung an Mệnh với Phá Quân, đời người tuy thiếu biến động, hơn nữa mà lại không chủ động biến đổi, nhưng một khi chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, lúc không thể không biến thì, biến động rất nhanh và mạnh làm cho người khác bất ngờ không hiểu nổi (sạ thiệt). Nếu không bị Sát Kị hội chiếu, Mệnh cung có Phá Quân Hóa Lộc, Hóa Quyền, hoặc Lộc Tồn tại Mệnh cung đồng độ (cũng có thể Lộc Tồn tại Phúc đức cung cùng với Tử Vi Thiên Phủ đồng độ), tất là người khoan dung đại lượng, khí phách hùng vĩ. Thích hợp nhất với võ chức, cổ nhân gọi là “Nho tướng”. Hiện đại ngoại trừ quân cảnh, cũng có thể phục vụ tại giới công thương nghiệp, cũng thích nghi với công việc gìn giữ đầy đủ tính khai sáng. Phá Quân không mừng Văn Xương Văn Khúc, duy chỉ mừng kiến Thiên Khôi Thiên Việt, mừng nhất là Tả Phụ Hữu Bật đồng độ hội chiếu, thì chủ được bằng hữu đề huề, tương trợ tiếp sức. Nếu kiến Xương Khúc mà không kiến Lộc diệu, ngược lại chủ là người bất lương không tốt, nhưng có sự không tưởng mà thiếu hành động thật tế. Thích nghi (hậu thiên) cuộc sống về sau này tiến hành thêm vào bổ cứu, luôn có ý niệm trong đầu là xem trọng bàn thân mình, luôn luôn tâm niệm, tức là thích nghi dựa vào kế hoạch có sẳn để thực hiện. Không mừng kiến Sát diệu lai hội hoặc đồng độ, làm cho người cảm thấy nhiều cô đơn tịch liêu, nếu tái kiến Thiên Hư, thì càng chủ là người có tinh thần hư không trống rỗng; tái kiến Thiên Nguyệt, thì trọn đời tất có bệnh mãn tính mang vào thân.

Nữ mệnh có Phá Quân nhập Mệnh tại Tý, Ngọ nhị cung, sợ nhất là kiến Địa Không Địa Kiếp, Cô Thần Quả Tú, chủ nữa đời người cô đơn tịch liêu, tinh thần thống khổ. Nếu Phu thê cung có Vũ Khúc Hóa Kị, kiến Thiên Hình, thì rất có khả năng không có phu thê thật sự.

Phá Quân và Tử Vi đồng cung tại Sửu – Mùi

Tử Vi tọa Sửu, Mùi lưỡng cung, đều có Phá Quân đồng độ. Đây đúng là một cái kết cấu tinh hệ có rất nhiều khai sáng lực. Phá Quân bản chất là tiên phong chiến tướng chi tài, đắc Tử Vi diện chiếm thân giá ngự, giúp cho phá phôi lực giảm thiểu, sáng tạo lực lại tương đối tăng gia. Tuy đời người bất miễn tân lao, nhưng do vì là người phú lĩnh đạo lực, có quyết đoán lực, cũng chủ kinh lịch tân lao mà hữu thành. Nhưng khi Phá Quân Hóa Quyền thì sau đó, Phá Quân với biến động lực tăng gia, nhân nhi nhân sinh (do vậy đời người), liền dể càng thêm nhiều biến hóa. Nếu kiến Tả Phụ, Hữu Bật hội hợp, thì năng giảm thiểu tân lao, nhưng ngộ tứ Sát, thì chỉ thích nghi kinh thương, cũng cần phải chú ý kinh doanh hành nghiệp nghề có sẳn tính chất sáng tân. Nếu như quả Phá Quân Hóa Lộc, thì về khai sáng đồng thời cũng có cơ hội tiến tài, giúp cho đời người với vật chất sinh hoạt phú túc, bù lại các gian lao khó nhọc (dĩ bổ thường sở phó liễu đích tân lao). Thế nhưng đó chính là lúc, lại dể cảm tình đa khốn nhiễu, hơn nữa khiến cho đời người thiên vu (nghiêng về) nhục dục hưởng thụ. Do vì lúc này tại Tị cung hội hợp với Liêm Trinh Tham Lang, cũng dể là nguyên nhân vì hội hợp với Phá Quân Hóa Lộc mà phát huy tác dụng. Vô luận Phá Quân Hóa Quyền hoặc Hóa Lộc, cùng có thể xem là cách cục với đời người phú quý. Nhưng nếu đồng thời hội hợp tứ Sát Hình Kị chư diệu, thì tuy dù phú túc lại cũng chiêu thị phi khẩu thiệt. Kiến Kình Dương, Thiên Hình, Hóa Kị, mà lại dể hưng khởi tranh tụng. Thích nghi tòng sự vũ chức hoặc pháp luật giới, cùng là thích hợp. Tử Vi Phá Quân là tinh hệ chủ biến động, cho nên người kinh thương cần phải chú ý đến cơ hội bất ngờ hiện ra (bất thì xuất hồn đích cơ ngộ), hơn nữa có khả năng đồng thời kinh doanh lưỡng tam chủng loại quan hệ hành hòa. Nếu là nhân viên, thì chủ kiêm soa, kiêm chức, hoặc đa siêu thì công tác, nhưng tất độc đương nhất diện (một mình gánh vác). Tử Phá tọa Mệnh, chủ là người cảnh trực. Nhưng nếu phùng Hoa Cái, thì thích nghi nghiên cứu tôn giáo hoặc triết lí. Bất quá, do vì là người đa tư lự, đa biến động, hơn nữa Phúc đức cung với Thiên Phủ lại vừa chủ tư lự chu mật, cho nên khi hội Sát diệu Không diệu chi thốn, có khi lại vừa hội biểu hiện đắc tự tư (ích kỷ). Cổ nhân nói: “Tử Vi Phá Quân, vi thần bất trung, vi tử bất hiếu”; lại vừa nói “Tử Phá đồng cung vô tả hữu, vô Cát diệu, hung ác tư lại chi đồ”, tức là chỉ ra tự tư là bản tính, cùng với khuynh hướng ưa ích kỷ lấy phần lợi cho mình (hảo tư lự dĩ tự phì đích khuynh hướng). Nhưng chỉ cần có Cát diệu hội hợp, những tính cách bất lương này lại có thể đắc giảm khinh thậm chí tiêu trừ.

Đại hạn lưu niên phùng Tử Vi Phá Quân, chủ khứ cựu canh tân. Đắc Cát diệu hội hợp, tự nhiên biến động cát lợi, nếu kiến Sát diệu, thì thích nghi tam tư, bất khả thiên di biến động. Nhưng Cát diệu Sát diệu tịnh tập, ứng với xem xét một vận hạn tiếp đó cát hung để xác định hành động (chi cát dĩ định hành chỉ).

Phá Quân độc thủ tại Dần – Thân

Phá Quân tại Dần, Thân nhị cung độc tọa, đối cung phải là Vũ Khúc Thiên Tướng. Vũ Khúc là doanh trại của quả tú, mang theo tính chất cô khắc, cho nên thích nghi chú trọng sự cát hung của Phụ mẫu cung tại Tinh bàn, nếu Phụ mẫu cung Sát Kị trùng trùng, hoặc Mệnh cung Lộc Mã giao trì mà kiến Sát diệu, cũng chủ là người từ nhỏ đã li gia xa nhà, là Mệnh phiêu bạt tới tận chân trời (nãi lãng đãng thiên nhai chi Mệnh). Duy chỉ chịu ảnh hưởng của Thiên Tướng, cũng chủ là người hành hiệp trượng nghĩa, thích chống lại sự bất bình, cho nên mặc dù tính tình cương liệt, tất cũng nhận được sự yêu mến của mọi người. Hơn nữa cũng có nhất kĩ bàng thân, về sau có thể phiêu bạt tới tận chân trời. Nếu kiến Lộc Tồn cùng Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa hội chiếu, lại có Tả Phụ Hữu Bật, Thiên Khôi Thiên Việt, thì mặc dù phù đãng lông bông bất an, nhưng cũng chủ sự nghiệp có sự thành tựu, có thể rời xa quê hương để phát triển. Nếu nhất quyết ở tại nơi sinh ra, thì tính chất phù đãng lông bông dể biến thành không chuyên tâm theo một nghề nghiệp, sự nghiệp cùng chức vị luôn luôn thay đổi biến hóa, hoặc đến hoàn cảnh công tác cũng biến động không ổn định. An Mệnh tại hai cái cung viên này với Phá Quân, nếu kiến Văn Xương Văn Khúc, thì là văn sĩ với dáng vẻ hảo sảng phóng khoáng; nếu kiến Sát diệu trùng trùng hội chiếu, thì trọn đời cô độc lưu lãng. Nhất là kiến Hóa Kị, Kình Dương, Đà La toàn bộ hội tại Mệnh cung, thì chủ tàn tật tại thân, nhưng tính tình thì không thay đổi rất thích anh dũng đấu tranh.

Nữ mệnh dể đọa lạc phong trần, đặc biệt tại Thân Mệnh cung thì càng nặng, lại suốt đời không có quan hệ hôn nhân chính thức.

Phá Quân và Liêm Trinh đồng cung tại Mão – Dậu

Liêm Trinh Phá Quân tại Mão, Dậu nhị cung đồng độ. Tam phương Tứ chính tinh diệu hội hợp cường liệt mạnh mẽ, cho nên chủ không gìn giữ bảo vệ tổ nghiệp, cũng không được Phụ mẫu bảo bọc che chở dạy dỗ, phải bạch thủ hưng gia tự lập nghiệp. Tại phương diện tính cách, kiến giải về mặt tích cực là kiên nghị có nghị lực cương quyết nhẫn nại, lại vừa có lực trùng kích lực xung kích, nhưng có toàn bộ suy nghĩ vì lợi ích chung và có chính nghĩa, hơn nữa lại có lí tưởng hoài bão có khát vọng, là lương hảo tốt đẹp chính là nhân tài khai cơ sáng nghiệp; nhưng theo phương diện phá hoại mà kiến giải, thì ngại là đời người không có đủ sự an định yên ổn bình yên, không có cách nào để an sinh, suốt cả đời người là khai sáng là kiến lập mà lại lao tâm lao lực.

Bởi vì tính chất của tinh diệu chủ biến động, cho nên không thích nghi kinh thương, nếu không thì dể dàng bị rơi vào hoàn cảnh đứng núi này trông núi nọ không giữ vững lập trường để đeo đuổi kế hoạch kinh doanh, không làm cố định ở một nghề nghiệp mà hay thay đổi công việc, ngoài ra nguyên nhân có khả năng lí tưởng ước vọng quá cao mà hứng chí đầu cơ nên bị khuynh bại. Nhưng mặc dù là hành động có triển vọng có thành tích, nhưng cũng chủ là người làm thuê chịu người khác sai khiến điều khiển, lúc nào cũng đảm nhậm công việc có tính chất khai sáng sáng tạo. Nếu như trong nội bộ một cơ cấu nhất thời công việc không có tính khai sáng sáng tạo, thì dể dàng phụ trách lãnh đạo một chi nhánh một bộ phận có nhiều vấn đề phức tạp. Cũng chủ kiêm chức này chức nọ, đến nỗi phải lao tâm tổn sức.

Như trong Mệnh cung có Đào hoa chư diệu tất tập, thì dể dàng trở thành là người lãnh đạo chủ quản các công việc có tính chất lạ lùng khác lạ (vi lĩnh đạo dị tính công tác đích chủ quản), hoặc hành nghiệp với tính chất có liên quan đến sự kỳ lạ sự khác lạ (tính chất dữ dị tính hữu quan). Nhưng bất kể như thế nào, phàm khi là người có Mệnh cung với Liêm Trinh Phá Quân tọa thủ, lúc còn nhỏ lúc tuổi trẻ tất nhiều tai nạn bệnh tật, nếu Phụ mẫu cung hội Sát, thì chủ lúc còn nhỏ lúc tuổi trẻ tức cùng với phụ mẫu vô duyên không liên quan, cho đến khi xuất thân, bạn tất gặp đầy những chuyện biến động gian hiểm khó khắn nguy nan, nhưng về sau này sẽ đạt được thành tựu. Cho nên kiến giải theo phương diện hưởng thụ, tinh hệ của bản cung cũng không chủ phúc trạch.

Mừng nhất là Liêm Trinh có Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn hội hợp, thì tuy sớm gian lao vất vả nhưng có thể bảo quý quý giá. Ngộ Văn Xương Văn Khúc thì càng có khả năng biểu hiện rõ ra sự cao thượng sự cao quý sự thanh cao với nghề nghiệp có thừa sự yêu thích sự tốt đẹp, hơn nữa đời người giảm bớt đường đi khúc khuỷu giảm bớt sự gian lao vất vả. Nếu như tứ Sát hội chiếu, thì là nhân viên hành chính cấp thấp hoặc cấp trung trong cơ quan của chính phủ, nhưng cũng thích nghi học tập kĩ nghệ, cổ nhân nói, “Liêm Trinh Phá Quân phùng tứ Sát, chủ xảo nghệ dĩ an thân”. Nhưng nếu như Sát diệu quá nhiều lại còn bị lạc hãm, thì suốt đời bị nhiều thị phi tranh giành, hơn nữa bị bệnh hoạn thần kinh suy nhược cùng với bệnh tật về tim mạch, cũng thường có bệnh da liễu do chứng bệnh da mẫn cảm. Nếu Sát Kị Hình diệu tịnh chiếu, thì bị quan tụng mà khuynh gia bại sản (hữu khuynh gia chi quan phi).

Người sinh năm Bính thì Liêm Trinh mà có Kị Sát diệu, nếu Mệnh cung có Thiên Hình đồng độ, cần phải đề tai nạn giao thông. Liêm Trinh Hóa Kị, ngộ Phá Quân Thiên Hình, kết cấu tổ hợp tinh hệ này cho dù không có tại Mệnh cung mà tại Thiên di cung, cũng chủ khi đi ra ngoài bị phát sinh tai nạn giao thông ngoài ý muốn bị bất ngờ. Nếu kiến Kình Dương tại đối cung (tức tinh hệ tại Mệnh cung thì, Thiên di cung kiến Kình Dương; hoặc tinh hệ tại Thiên di cung thì, với bản cung hoặc Mệnh Cung kiến Kình Dương), thì họa càng mạnh hơn ác liệt hơn. Đây là tính chất với tinh hệ Liêm Phá tại Dậu cung thì càng chuẩn xác, không thể không đề phòng. Chính là đạo xu tị, ngược lại đầu thân dấn thân vào ngành quân sự, hoặc làm công việc nghiên cứu xét nghiệm máu huyết dịch.

Liêm Trinh Phá Quân tại Dậu cung, Hỏa Tinh đồng độ, nguyên nhân cớ sự là do Hỏa Tinh lạc hãm, làm cho kết cấu tinh hệ trở thành thay đổi khác nhau bất đồng. Là người có tính cách thiếu sự thân tình, hơn nữa lại làm tăng mạnh thêm tính cách phản bội tính cách nổi loạn chống đối. Nếu Liêm Trinh Hóa Kị, lại thêm kiến sao Thiên Hình, thì dể dàng là nguyên nhân làm cho sự nghiệp bị thất bại mà nảy sinh ý định tự sát trong tâm.

Nữ mệnh với Liêm Trinh Phá Quân, trượng phu có gặp người bên ngoài (chồng ngoại tình), ngược lại có thể thù nhau cho tới chết (phản khả bạch đầu tư thủ). Cố gắng lấy sự nghiệp làm trọng, nếu không thì tự nhiên phát sinh trắc trở gian nan (phủ tắc đồ nhiên hoành sinh ba chiết). Như Mệnh cung hoặc Phúc đức cung đào hoa hàm tập, thì sau hôn nhân tự bản thân mình, cũng theo đuổi người khác.

Phá Quân độc thủ tại Thìn – Tuất

Phá Quân tại Thìn, Tuất nhị cung độc tọa, đối cung phải là Tử Vi Thiên Tướng. Phá Quân một mặt chịu sự thụ chế tại Thiên La Địa Võng, mặt khác lại chịu sự thụ chế với Tử Vi, thứ hai nữa lại cộng thêm bản thân Phá Quân có bản chất “Tướng tại ngoại, quân mệnh hữu sở bất thụ”, đối với sự kiềm chế của Tử Vi lập tức tiến hành phản kháng, cho nên cái kết cấu tinh hệ này, dể có nhiều tính cách mâu thuẫn. Điều gọi là mâu thuẫn, có thể cụ thể là cho phép biểu hiện mọi mặt. Thứ nhất là chí lớn mà tài hèn lực bất tòng tâm; thứ hai là lí tưởng cao mà không có hành động thật tế; thứ ba là thích đầu cơ mạo hiểm mà không đủ lực quyết đoán; thứ tư là khi có Xương Khúc hội chiếu thì, yêu thích văn nghệ mà thân gởi chặt vào văn nghệ có chức vị không thoát ra được; thứ năm là thành thạo tài giỏi một nghề, nhưng không cách nào biểu hiện ra được. Về sau đến khi cần phải biểu hiện ra, lại không đồng ý biểu hiện. Những mâu thuẫn này, trừ phi hội Hóa Lộc mới có thể giải cứu điều hòa, kế đến là Phúc đức cung được Hóa Lộc; tiếp sau là Phúc đức cung hội Hóa Lộc; hoặc có thể là Phúc đức cung kiến Lộc Tồn, thì chủ là người keo kiệt bủn xỉn, không phù hợp với tính cách của Phá Quân. Nếu không có sự điều hòa như đã nói ở trên, thì chủ trọn đời người tất gặp phải tai họa đặc biệt, hoặc có bệnh tật mãn tính mang theo thân, như bệnh tim mạch, bệnh não, bệnh thận hoặc bệnh tràng vị. Nếu Vũ Khúc Hóa Kị hội Phu thê cung, kiến thêm Thiên Nguyệt, Âm Sát, Thiên Hình các hung diệu, thì chủ không giỏi về đạo làm người (bệnh bất lực), Nữ mệnh thì lấy phải chồng có bệnh bất lực (giá phu bất năng nhân đạo), hoặc tự bản thân mình linh cảm thấy có tính tình như vậy, hoặc có khuynh hướng đồng tính luyến ái.

Phá Quân và Vũ Khúc đồng cung tại Tị – Hợi

Phá Quân Vũ Khúc tại Tị, Hợi nhị cung đồng độ, xin tham khảo phần “Vũ Khúc Phá Quân” ở tiết thứ nhất.

Nữ mệnh có Phá Quân, duy chỉ cư tại Tý, Ngọ nhị cung thì tốt đẹp, tuy thích nghi trì hoãn hôn nhân, hai là không kiến Sát diệu ác tinh, vẫn chủ bạch đầu giai lão, phu tử toàn vẹn. Tại Dần, Thân nhị cung nếu không thiên phòng kế thất, thì phần lớn tất là li khắc, mà lại sớm rời xa phụ mẫu, thậm chí tự lìa xa gia đình, hoặc lạc phong trần không có ngày quay về, cũng chỉ là người suốt đời không cưới hỏi gì cả, đủ chủng loại tình hình, cần phải hiểu tường tận tinh hệ tại các cung mà xác định. Tại Thìn, Tuất nhị cung, thì dể rơi vào khí chất văn nghệ, đến nỗi tính cách không phù hợp với trượng phu.

Đại hạn lưu niên Mệnh cung kiến Phá Quân, chủ có cơ hội thay cái cũ đổi bằng cái mới, nếu không tốt đẹp, cần phải hiểu tường tận dưới một đại hạn, hoặc lấy số mấy năm về sau có lưu Ngọ mà xác định. Nếu Phá Quân Hóa Lộc, thì từ trong sự nghiệp cũ sinh ra cơ hội mới. Nếu ngộ Vũ Khúc Hóa Kị cùng Sát diệu lai hội, thì chủ phá bại, thậm chí sự nghiệp đình đốn. Duy chỉ có Phá Quân độc tọa Thìn, Tuất cung làm lưu niên Mệnh cung chi thốn, nếu hội Kình Dương, thì là năm chủ sinh dục tử nữ, nếu không thì tức là tai họa về huyết quang, về hiếu phục tang thương.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Tìm kiếm thêm bài có từ khóa: