“Khí” Trong Phong Thủy

I. Vạn Vật Trong Vũ Trụ Đều Hình Thành Từ “Khí”

Nguyên tố cơ bản của vũ trụ là “Khí”. Khi “Khí” ở trạng thái hỗn độn thì trời đất chưa phân. Khi “Khí” trong, nhẹ nổi lên trên thì thành Trời; “Khí” nặng, đục chìm xuống dưới thì thành đất. Trời đất bắt đầu phân thành Dương trên – Âm dưới. Khi Dương Khí ở trên giao hòa với Âm Khí ở dưới thì sinh thành vạn vật. Linh Khí giao nhau sinh ra con người và sinh vật. Cho nên “Khí” tồn tại ở khắp mọi nơi, tạo thành tất cả vật chất trong vũ trụ.

Mở rộng ra mà nói, Thái Cực là “Khí”, Âm Dương là “Khí”, Thiên Địa là “Khí”, Linh Vật là “Khí”, Tám Phương có “Khí”, “Khí” chuyển động cùng thời gian. Vạn vật từ to đến đón nhỏ, sinh sinh diệt diệt đều bắt người từ “Khí”.

 

II. “Khí” trong Phong Thủy

Tất cả mọi sự vật đều do Khí Âm và Khí Dương cấu thành. Sự đối lập và thống nhất của “Khí” biểu hiện thành trạng thái của vật, tức là “Cao Cả – Thấp Kém”, “Sang – Hèn”, “Động – Tĩnh”, “Cương – Như”, “Nóng – Lạnh”, “Tụ – Tán”, “Tượng – Hình”, “Cát – Hung.

Âm Dương đối lập thống nhất là “Cái Lý của Trời Đất”, nhưng giữa Âm Khí và Dương Khí không phải lúc nào cũng cân bằng và ngang nhau.

Các Phong Thủy Gia sẽ đảm nhiệm vai trò cân bằng các yếu tố “Khí” cho ngôi nhà hoặc ngôi mộ. Nghiên cứu cách “Tụ Khí Tốt” và “Tán Khí Xấu” để giúp cuộc sống của con người được tốt hơn.

Phong thủy có vai trò rất to lớn, tuy nhiên nó chỉ hỗ trợ, có tác dụng cải biến chứ không thể làm thay đổi hoàn toàn mệnh vận. Nếu phong thủy tốt sẽ giúp giảm thiểu được tai hoạ khi vào vận xấu, giúp gia tăng sự thành công và may mắn khi vào vận tốt.

(Dẫn theo trang www.huyenhocvadoisong.com)

Tìm kiếm thêm bài có từ khóa: